IJsclub De Eendracht 115 jaar jong……………

In 2018 bestaat IJsclub De Eendracht 120 jaar. De eerste notulen van onze IJsclub dateren van 25 november 1898. We houden vanwege die verslaglegging die datum als oprichtingsdatum van onze vereniging aan.

De eerste vermelding van ‘een’ ijsclub in Rijnsaterwoude dateert echter al van een goede week eerder, namelijk een artikel in de Rijnbode van 16 november 1898.

De nog naamloze ijsclub blijkt op 25 november 1898 inmiddels een naam te hebben; te weten IJsclub De Eendracht. In de eerste ‘Algemeene Vergadering van de IJsclub’ zijn er direct al wat hobbels te nemen. Men discussieert over het conceptreglement en speelt op de man wat betreft de invulling van de bestuursfuncties, waarop het bestuur – toen nog gevormd door de oprichters van de vereniging – direct ontslag neemt. Zo begint de historie van onze vereniging direct al met een bestuurscrisis. Het lijken wel moderne tijden.

Men plant een week later een vergadering in waarin een bestuur moet worden verkozen.

De bestuurlijke start van de ijsclub vindt aldus plaats op 2 december 1898. Na enige discussie wordt bepaald dat het bestuur wordt gekozen uit de leden, en dat het bestuur uit 12 personen bestaat. Een aantal dat tot op de dag van vandaag nog steeds wordt gehandhaafd. Vervolgens wordt uit deze bestuursleden het dagelijks bestuur bij stemming benoemd.

Zo begint de historie onze ijsclub in 1898. Let wel, onze vereniging, want voordien moet al eerder een ijsclub hebben bestaan. In de ‘Algemeene Vergadering van 9 januari 1899’ wordt opeens gewag gemaakt van een inventaris die is opgemaakt van alle voorwerpen van de vorige ijsvereniging.

Of met al deze inventaris ook de ervaringen van voormalige bestuursleden is meegekomen wordt niet in de annalen vermeld. De inventaris is van een dusdanige omvang dat de voormalige ijsclub ook zeker bestaansrecht moet hebben gehad.

De doelstelling van de ijsclub in door de jaren wel aanzienlijk veranderd. In de beginjaren had het houden van de wedstrijden een duidelijk sociaal doel. Zodra er voldoende geld in kas was, werd er aan de armen en behoeftigen gedacht. Was er niet voldoende geld in kas, dan werd van de beterbedeelden verwacht dat er een donatie werd gedaan.

Ook werd er geschaatst en geprikt om prijzen in natura. Een goede rijder werd aan een gezin toegewezen, en als hij of zij een prijs won, kwam de gewonnen prijs aan het behoeftige gezin toe.

Het sociale doel van hulp aan de minder bedeelde medemens mag dan zijn verdwenen, het sociale aspect in zijn algemeenheid echter niet. Het houden van wedstrijden en het deelnemen daaraan door kinderen en onze leden versterkt het saamhorigheidsgevoel van de inwoners van ‘Wouw’. We hebben dat diverse winterseizoenen weer kunnen meemaken op onze Polderbaan. Een ouderwets gezellig samenzijn met de schaatssport als bindend element. Wij vertrouwen er op dat we elkaar op de Polderbaan of op het ‘open weer op het ijs zullen ontmoeten. IJsclub De Eendracht zal zijn uiterste best doen om evenementen op het ijs te organiseren.